Sky UK USA turkey Canada itv Showcase m3u vlc#EXTINF:-1,UK: 3E
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/463.ts
#EXTINF:-1,UK: ALIBI
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/627.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/175.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/552.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 3HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/551.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 4HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/550.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC ALBA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/173.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Action
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/548.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS REALITY
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/546.ts
#EXTINF:-1,UK: CHALLENGE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1334.ts
#EXTINF:-1,UK: CHANNEL 5 UK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5915.ts
#EXTINF:-1,UK: CHANNEL 5HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/545.ts
#EXTINF:-1,UK: Channel 4
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1037.ts
#EXTINF:-1,UK: CHANNEL 4HD UK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5916.ts
#EXTINF:-1,UK: Bloomberg
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/635.ts
#EXTINF:-1,UK: Comedy Central Extra
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5909.ts
#EXTINF:-1,UK: Comedy Central
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1033.ts
#EXTINF:-1,UK: 5 USA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1061.ts
#EXTINF:-1,UK: Dave
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/910.ts
#EXTINF:-1,UK: DRAMA UK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1336.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS DRAMA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/549.ts
#EXTINF:-1,UK: YESTERDAY1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/541.ts
#EXTINF:-1,UK: Watch
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/840.ts
#EXTINF:-1,UK: Tru TV +1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1323.ts
#EXTINF:-1,UK: FOX
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1364.ts
#EXTINF:-1,UK: GOLD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1349.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/558.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/557.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 3
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/556.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 4
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/555.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV BE HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/554.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV ENCORE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1297.ts
#EXTINF:-1,UK: PICK TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1340.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY 1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/626.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/827.ts
#EXTINF:-1,UK: Spike
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1327.ts
#EXTINF:-1,UK: Syfy
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/838.ts
#EXTINF:-1,UK: TCM
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1342.ts
#EXTINF:-1,UK: TCM-1 UK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5912.ts
#EXTINF:-1,UK: True Drama
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1295.ts
#EXTINF:-1,UK: True Entertainment
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1294.ts
#EXTINF:-1,UK: YOUR TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1441.ts
#EXTINF:-1,UK: Eden
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1322.ts
#EXTINF:-1,UK: E!
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/628.ts
#EXTINF:-1,UK-L: 4 SEVEN
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1332.ts
#EXTINF:-1,UK-L: 5STAR
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/543.ts
#EXTINF:-1,UK-L: 5STAR+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4177.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4848.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4846.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4847.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4851.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4849.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 2+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4850.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 3
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4854.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 3+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4853.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 3HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4852.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 4
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4857.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 4HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4855.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV 4+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4856.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV BE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4858.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV BE+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4859.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV ENCORE HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4860.ts
#EXTINF:-1,UK-L: ITV ENCORE+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4861.ts
#EXTINF:-1,UK-L: RTE ONE HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/8698.ts
#EXTINF:-1,UK-L: RTE TWO HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/8699.ts
#EXTINF:-1,UK-L: YOUR TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2594.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2574.ts
#EXTINF:-1,UK-L: TRU TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2591.ts
#EXTINF:-1,UK-L: Tru tV +1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2592.ts
#EXTINF:-1,UK-L: UTV HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/6333.ts
#EXTINF:-1,UK-L: UTV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/6334.ts
#EXTINF:-1,===>[UK] MOVIES<===
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/8562.ts
#EXTINF:-1,SKY ACTION MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5256.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA HITS HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5249.ts
#EXTINF:-1,SKY COMEDY MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5248.ts
#EXTINF:-1,SKY DISNEY MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5254.ts
#EXTINF:-1,SKY DRAMA & ROMANCE HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5247.ts
#EXTINF:-1,SKY FAMILY MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5253.ts
#EXTINF:-1,SKY MOVIES THRILLER HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5255.ts
#EXTINF:-1,SKY PREMIER MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5252.ts
#EXTINF:-1,SKY SCI-FI & HORROR HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5251.ts
#EXTINF:-1,SKY SELECT MOVIES HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5250.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY LIVING UK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/8702.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY ACTION MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2549.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY ATLANTIC
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2547.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY BOX OFFICE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2576.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY COMEDY MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2550.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY DRAMA BOX MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2553.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY FAMILY MOVIE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2554.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY MOVIE DISNEY
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2552.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY SELECT MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2560.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY PREMIER MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2557.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY PREMIER+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2558.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY SCI-FI HORROR
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2559.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SKY THRILLER MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2551.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SONY MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2598.ts
#EXTINF:-1,UK-L: SONY MOVIES+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/2599.ts
#EXTINF:-1,UK-L: UNIVERSAL
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/6336.ts
#EXTINF:-1,UK-L: UNIVERSAL+1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/6335.ts
#EXTINF:-1,UK: Horror Channel
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1039.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/650.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/649.ts
#EXTINF:-1,UK: SONY MOVIES
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1362.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Action
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/164.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Family
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/162.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Disney
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/163.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Select
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/553.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Premiere Movies
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/835.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Premiere  1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1296.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky MoviesGreats HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/836.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Sci-Fi
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/834.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Drama
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/832.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Comedy
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/833.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Thrill
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/167.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Showcase
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/161.ts
#EXTINF:-1,BT SPORTS 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5264.ts
#EXTINF:-1,BT SPORTS 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5263.ts
#EXTINF:-1,EURO SPORTS 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5258.ts
#EXTINF:-1,EURO SPORTS 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5257.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5269.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5268.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 3HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5267.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 4HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5266.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 5HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5265.ts
#EXTINF:-1,SKY F1 HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5261.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MIX HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5259.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS NEWS HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5260.ts
#EXTINF:-1,UK: At the Races
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/647.ts
#EXTINF:-1,UK: Box Nation
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/646.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sports ESPN
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/434.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Europe HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/433.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sports 1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/174.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sports 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/432.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORTS 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1228.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORTS 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1233.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORTS 3HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/783.ts
#EXTINF:-1,UK: Chelsea
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/435.ts
#EXTINF:-1,UK: Eurosport
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1062.ts
#EXTINF:-1,UK: EuroSports2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1368.ts
#EXTINF:-1,TR: A Spor
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1142.ts
#EXTINF:-1,TR: Animal Planet
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1080.ts
#EXTINF:-1,TR: ATV avrupa
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/563.ts
#EXTINF:-1,TR: ATV HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/562.ts
#EXTINF:-1,TR: Bedir TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1063.ts
#EXTINF:-1,TR: Bereket TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1064.ts
#EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/576.ts
#EXTINF:-1,TR: Bloomberg HT
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1077.ts
#EXTINF:-1,TR: BursaSpor TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1076.ts
#EXTINF:-1,TR: Cartoon Network
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1084.ts
#EXTINF:-1,TR: Ciftci TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1065.ts
#EXTINF:-1,TR: CNN TURK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1095.ts
#EXTINF:-1,TR: DREAM TURK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1093.ts
#EXTINF:-1,TR: DREAM TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1094.ts
#EXTINF:-1,TR: DRT Denizli
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1085.ts
#EXTINF:-1,TR: Euro D
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1082.ts
#EXTINF:-1,TR: FOX TV HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/566.ts
#EXTINF:-1,TR: HALK TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/575.ts
#EXTINF:-1,TR: Hilal TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1081.ts
#EXTINF:-1,TR: KANAL 24
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/569.ts
#EXTINF:-1,TR: KANAL 26
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/570.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 3
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1074.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 7 Avrupa
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1083.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal A
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1073.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal B
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1072.ts
#EXTINF:-1,TR: KANAL D
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/567.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal T
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/571.ts
#EXTINF:-1,TR: Karadeniz TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1071.ts
#EXTINF:-1,TR: Koza TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1070.ts
#EXTINF:-1,TR: Lig TV 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/623.ts
#EXTINF:-1,TR: Lig TV 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/624.ts
#EXTINF:-1,TR: Lig TV 3HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/625.ts
#EXTINF:-1,TR: Mavi Karadeniz
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1069.ts
#EXTINF:-1,TR: Minika Go
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1075.ts
#EXTINF:-1,TR: NTV Avrupa
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1078.ts
#EXTINF:-1,TR: NTV Spor HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1079.ts
#EXTINF:-1,TR: Planet Turk
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1143.ts
#EXTINF:-1,TR: Show TV HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/564.ts
#EXTINF:-1,TR: SPORTS TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1092.ts
#EXTINF:-1,TR: STAR TV
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/565.ts
#EXTINF:-1,TR: TeVe2 HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1086.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/560.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT BELGESEL
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/572.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Cocuk
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1091.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT DIYA NET
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/3907.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT HABER
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1090.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/559.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT MUZIK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1089.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT OKUL
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1088.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT SPOR
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1087.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT TURK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/561.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 100 Balikesir
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/573.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/577.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 5
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1066.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 6
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1067.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 8 HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/568.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 8 INT
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/574.ts
#EXTINF:-1,TR: TV1 Kayseri
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1068.ts
#EXTINF:-1,TR: Ucankus
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/1150.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Action Max HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4763.ts
#EXTINF:-1,US/CA-AMC HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4764.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Animal Planet HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4812.ts
#EXTINF:-1,US/CA-BeinSports-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4824.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Cartoon Network-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4823.ts
#EXTINF:-1,US/CA-CBS HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4765.ts
#EXTINF:-1,US/CA-CBS SPORTS NETWORK-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4821.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Cinemax HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4814.ts
#EXTINF:-1,US/CA-CNBC-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4766.ts
#EXTINF:-1,US/CA-CNN HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4767.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Comedy Central US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4768.ts
#EXTINF:-1,US/CA-CW HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4816.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Discovery HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4769.ts
#EXTINF:-1,US/CA-E! -US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4817.ts
#EXTINF:-1,US/CA-ESPN 2 HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4771.ts
#EXTINF:-1,US/CA-ESPN HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4770.ts
#EXTINF:-1,US/CA-ESPN News HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4772.ts
#EXTINF:-1,US/CA-ESPN U HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4773.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Fight Network-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4774.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Fox HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4775.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Fox News HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4776.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Fox Sports 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4777.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Fox Sports 2HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4778.ts
#EXTINF:-1,US/CA-FreeRom HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4819.ts
#EXTINF:-1,US/CA-FX-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4779.ts
#EXTINF:-1,US/CA-FXX-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4780.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Golf HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4831.ts
#EXTINF:-1,US/CA-HBO Comedy-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4782.ts
#EXTINF:-1,US/CA-HBO Signature-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4783.ts
#EXTINF:-1,US/CA-HBO Zone-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4784.ts
#EXTINF:-1,US/CA-HBO-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4781.ts
#EXTINF:-1,US/CA-History US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4785.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Investigation Discovery HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4786.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Investigation Discovery-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4822.ts
#EXTINF:-1,US/CA-MLB Network HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4787.ts
#EXTINF:-1,US/CA-MoreMax HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4788.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Nat Geo HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4789.ts
#EXTINF:-1,US/CA-NBA HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4790.ts
#EXTINF:-1,US/CA-NBC Sports Network HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4791.ts
#EXTINF:-1,US/CA-NBC-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4792.ts
#EXTINF:-1,US/CA-NFL Channel-HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4793.ts
#EXTINF:-1,US/CA-NHL Network HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4794.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-Arizona HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5294.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-Bay-Area HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5295.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-Los-FAngelesHD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5296.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-MountainHD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5297.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-OregonHD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5298.ts
#EXTINF:-1,US/CA-PAC-12-WashingtonHD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5299.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Showtime-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4795.ts
#EXTINF:-1,US/CA-SPIKE HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4826.ts
#EXTINF:-1,US/CA-SportsNet 360 HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4796.ts
#EXTINF:-1,US/CA-SportsNet One HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4797.ts
#EXTINF:-1,US/CA-SportsNet Ontario HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4798.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Starz Cinema HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4800.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Starz HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4802.ts
#EXTINF:-1,US/CA-Tennis Channel HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4803.ts
#EXTINF:-1,US/CA-TSN 1HD-CA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4805.ts
#EXTINF:-1,US/CA-TSN 2HD-CA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4806.ts
#EXTINF:-1,US/CA-TSN 3HD-CA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4807.ts
#EXTINF:-1,US/CA-TSN 4HD-CA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4808.ts
#EXTINF:-1,US/CA-TSN 5HD-CA
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4809.ts
#EXTINF:-1,US/CA-USA NETWORK HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4828.ts
#EXTINF:-1,US/CA-WILLOW CRICKET HD-US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4830.ts
#EXTINF:-1,US/CA-WWE Network HD - US
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4804.ts
#EXTINF:-1,US/CA: WWE RAW HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/8700.ts
#EXTINF:-1,USA-FOX SPORTS 1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/3802.ts
#EXTINF:-1,USA-FOX SPORTS 2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/3803.ts
#EXTINF:-1,USA/CA : CBSN
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/335.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: Bein Sports HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/339.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: CNBC WORLD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/413.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: NFL HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/411.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: PBS HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/332.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: PBS PLUS HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/333.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: SportsNet 1HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/410.ts
#EXTINF:-1,USA_A&E
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5012.ts
#EXTINF:-1,USA_ABC
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5010.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_MOVIE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5013.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_NEWS
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5014.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_PRIME_ATLANTIC
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5015.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_SPORTS
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5017.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_SPORTS_2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5018.ts
#EXTINF:-1,USA_AFN_SPORTS_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5019.ts
#EXTINF:-1,USA_BeinSportsHD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5024.ts
#EXTINF:-1,USA_Bravo
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5025.ts
#EXTINF:-1,USA_CBSN
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5030.ts
#EXTINF:-1,USA_CBS_ACTION
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5026.ts
#EXTINF:-1,USA_CBS_Drama
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5027.ts
#EXTINF:-1,USA_CBS_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5028.ts
#EXTINF:-1,USA_CBS_REALITY
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5029.ts
#EXTINF:-1,USA_CINEMAX_5_STAR_MAX__HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4938.ts
#EXTINF:-1,USA_CINEMAX_ACTION_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4939.ts
#EXTINF:-1,USA_Cinemax_East
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4941.ts
#EXTINF:-1,USA_CNBC_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4944.ts
#EXTINF:-1,USA_CNN_International
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5008.ts
#EXTINF:-1,USA_CN_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4942.ts
#EXTINF:-1,USA_Comedy_Central_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4945.ts
#EXTINF:-1,USA_CW_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4946.ts
#EXTINF:-1,USA_Discovery_shocase
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4947.ts
#EXTINF:-1,USA_DIY_Network_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4948.ts
#EXTINF:-1,USA_E
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5011.ts
#EXTINF:-1,USA_ESPN_1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4949.ts
#EXTINF:-1,USA_ESPN_2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4950.ts
#EXTINF:-1,USA_ESPN_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4951.ts
#EXTINF:-1,USA_Food_Network
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4952.ts
#EXTINF:-1,USA_FOX_43
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4953.ts
#EXTINF:-1,USA_FOX_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5007.ts
#EXTINF:-1,USA_Fox_Sports_2_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4955.ts
#EXTINF:-1,USA_Fox_SPORTS_506_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4956.ts
#EXTINF:-1,USA_FOX_SPORTS_HD_(_ASIA_)
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4957.ts
#EXTINF:-1,USA_FREEFORM_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4958.ts
#EXTINF:-1,USA_FX_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4959.ts
#EXTINF:-1,USA_HALLMARK
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4961.ts
#EXTINF:-1,USA_HBO
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4962.ts
#EXTINF:-1,USA_HBO_Comedy
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4963.ts
#EXTINF:-1,USA_HBO_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4964.ts
#EXTINF:-1,USA_HBO_Signature
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5006.ts
#EXTINF:-1,USA_HIFI
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4965.ts
#EXTINF:-1,USA_HISTORY_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4966.ts
#EXTINF:-1,USA_Max_East_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4967.ts
#EXTINF:-1,USA_Nick_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4974.ts
#EXTINF:-1,USA_Poker_Central
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4975.ts
#EXTINF:-1,USA_Showtime_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4976.ts
#EXTINF:-1,USA_SHOWTIME_SHOWCASE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4978.ts
#EXTINF:-1,USA_SHOWTIME_WEST
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4979.ts
#EXTINF:-1,USA_SPACE
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4980.ts
#EXTINF:-1,USA_Spike_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5004.ts
#EXTINF:-1,USA_SportNet_360
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4981.ts
#EXTINF:-1,USA_Sportnet_One
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4983.ts
#EXTINF:-1,USA_Sportnet_Ontario
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4984.ts
#EXTINF:-1,USA_Sportnet_Pacific
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4985.ts
#EXTINF:-1,USA_Sportnet_West
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4986.ts
#EXTINF:-1,USA_Starz_Comedy
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4989.ts
#EXTINF:-1,USA_Starz_East
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4990.ts
#EXTINF:-1,USA_Starz_Edge
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4991.ts
#EXTINF:-1,USA_Starz_Encore
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4992.ts
#EXTINF:-1,USA_SyFy_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4994.ts
#EXTINF:-1,USA_TBS HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4995.ts
#EXTINF:-1,USA_TNT_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4996.ts
#EXTINF:-1,USA_TSN_1
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4999.ts
#EXTINF:-1,USA_TSN_2
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5000.ts
#EXTINF:-1,USA_TSN_3
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5001.ts
#EXTINF:-1,USA_TSN_4
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5002.ts
#EXTINF:-1,USA_TSN_5
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/5003.ts
#EXTINF:-1,USA_WWE_HD
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/4997.ts
#EXTINF:-1,Viasat Footbal
http://109.236.80.19:8000/live/imranitel/rashid/3069.ts
 

0 commentaires